Меню

Public policy

2005
Click the button below to download or view the edition
List of articles

А. Yu. Sungurov

N. Yu. Belyaeva

L. I. Nikovskaya, V. N. Yakimets, Moscow

V. А. Nikitin

A. V. Dakhin, Nizhny Novgorod

Elena Klitsunova, Saint Petersburg

L. N. Proskuryakova, Saint Petersburg

M. B. Gorny, Saint Petersburg

M. B. Gorny

A. L. Nezdyurov, Saint Petersburg

V. L. Rimsky, Moscow

O. Y. Malinova, Moscow

A. S. Makarychev, Nizhny Novgorod

S. V. Bondarenko, Rostov-on-don

Oleg Reut, Petrozavodsk

A. Zhukovsky, Veliky Novgorod

Ivan Krystev, Sofia

V. Bogatyrev, S. Masaulov, Bishkek